Webinar sobre Jornada educativa

Ja podeu veure la primera sessió amb la presència de Xavier Diez a https://youtu.be/g76NkL6k8Jo i la segona la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica a https://youtu.be/WxM0KTY12fU .


El dia 14/12 a les 18h00 amb representants de la Plataforma Jornada Contínua a Catalunya: https://8x8.vc/pepeta/webinar-jornada-educativa-s1  i a YouTube:  https://youtu.be/g76NkL6k8Jo

El 16/12 a les 18h00 amb representants de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica: https://8x8.vc/pepeta/webinar-jornada-educativa-s2 i a YouTube:  https://youtu.be/WxM0KTY12fU

Aquest guió reuneix un conjunt de tòpics a tractar en les sessions de la primera fase del projecte Webinar sobre la Jornada Educativa, organitzat per la Pepeta el primer i segon trimestre del curs 2020-2021.

Aquest guió reuneix un conjunt de tòpics a tractar en les sessions de la primera fase del projecte Webinar sobre la Jornada Educativa, organitzat per la Pepeta el primer i segon trimestre del curs 2020-2021.

La primera fase ha estat composada de reunions preparatòries i d’un qüestionari enviat a la comunitat educativa de les escoles públiques de Terrassa, amb l’objectiu de recollir impressions i inquietuds sobre la jornada educativa.

A partir del material recollit mitjançant aquest qüestionari, hem elaborat un conjunt de questions/tòpics de debat a presentar en cadascuna de les 2 sessions sobre el tema, com a guia per a la conversa a tenir amb les organitzacions convidades.

Les sessions seran el dia 14/12 a les 18h00 amb representants de la Plataforma Jornada Contínua a Catalunya; i el 16/12 a les 18h00 amb representants de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.

GUIÓ:

 • Presentació de l’entitat, amb breu introducció d’objectius i recorregut sobre propostes respecte a la jornada educativa

 • Quin impacte creieu que un canvi d’horaris podria tenir en el infants -segons els horaris-, a nivell pedagògic i també de salut (respecte als ritmes circadians)?

 • El perfil dels participants al qüestionari sembla suggerir que hi ha una relació entre l’interés per aquest debat i una situació d’estabilitat laboral alta, recursos socioculturals alts i disponibilitat horària a partir del migdia. Creieu que és un debat que genera interés a la pluralitat de la comunitat educativa?

 • Tenint en compte la diversitat i sovint la dificultat d’encaix entre ritmes laborals i escolars, quin impacte social creieu que tindrien les diferents fórmules de canvi d’horaris escolars, sobretot pel que fa a la reducció o augment de desigualtats socials?  Creieu que les propostes que es plantegen, en els diferents sentits, tenen en comú i en compte la necessitat de millora global i no de determinades famílies amb una situació laboral, sociocultural i estil de vida específic?

 • El foment de la conciliació familiar és una resposta recurrent i freqüent com a aspecte positiu de tots els tipus de jornada. Com enteneu la idea de conciliació familiar? És a dir: creieu que la transformació de la jornada educativa ha de tenir com a objectiu principal la millora de la conciliació socio-laboral? O ha de respondre a altres objectius (pedagògics, de salut física i mental, etc) i el focus de la conciliació més aviat sobre el món laboral?

 • Pel que fa als infants amb NEE, com contempleu, a la proposta que considereu més adequada, la millora de la seva atenció en el marc del desplegament del marc de l’escola inclusiva?

 • Quina percepció teniu sobre la valoració, tant del departament, com del personal docent i de les famílies, sobre les diferents propostes de canvi d’horaris? 

 • La resposta per part de participants que es declaren docents o part de l’equip directiu de centres, encara que escassa, sembla valorar més la possibilitat de jornada compactada, amb una diversitat de motius apuntada, des de conciliació familiar a motius pedagògics. Com valoreu la implicació del professorat i personal dels centres en el debat sobre la millora de la jornada educativa i les seves motivacions per posicionar-se cap a un sentit o altre?

 • Hem preguntat sobre el grau de coneixement de les diferents propostes i de reflexió sobre les possibilitats de millora de la jornada. Una part significativa afirma que se sent poc informat sobre el tema, amb poca informació sobre fonts oficials i autoritats educatives, i una gran diversitat de respostes a la pregunta oberta sobre fonts d’informació. Com valoreu el debat i implicació de les famílies, respecte al tema, i com creieu que les autoritats educatives podrien millorar aquest mateix debat? 

 • Les respostes sobre la inclusió del temps de migdia dins del projecte educatiu dels centres suggereixen alguna divisió i opinions repartides. Partint del principi que això no implica cap obligatorietat en vers migdia a casa o a l’escola, com valoreu la possibilitat d’incloure’l i de quina manera creieu que podria ser beneficiós o perjudicial?

 • Tot i que sovint es vincula l’emergència d’aquest debat al context de pandèmia i de covid, la menció al tema és gairebé residual (es menciona menys de 10 cops en el conjunt de 4 preguntes de resposta oberta sobre aspectes a tenir en compte, cadascuna de les preguntes amb centenars de respostes). Creieu que cal separar el debat sobre la millora de la jornada educativa de les necessitats contingents a la situació de pandèmia?

 • Precs i preguntes